"VODA ZÁKLAD ŽIVOTA" - projekt Přátel přírody

 

 

Potoky a řeky utvářejí a ovlivňují naši krajinu a fascinují svojí přirozenou dynamikou. Spolu s lužními lesy a vodními plochami představují ekologickou jednotku, která podléhá intenzivním změnám. Potoky a řeky silou svého proudu modelují své bezprostřední okolí po stránce geologické a taky proměnlivá výše vodní hladiny ovlivňuje životní podmínky charakteristických živočišných a rostlinných druhů. Lužní lesy zase ovlivňují vodní toky tím, že tvoří zásobárny vody a při záplavách se starají o pozvolný odtok vody a její pročištění. Vodní toky, vodní plochy a jejich bezprostřední okolí jsou domovem četných biologických společenstev mnohdy se vzácnými a ohroženými druhy.

Člověku slouží vodní toky i plochy jako zdroje energie a jako dopravní cesty a lužní lesy fungují jako přirozené bariéry při záplavách a ve svém podloží ukrývají značné zásoby pitné vody. Kromě toho jsou zdrojem cenné suroviny, dřeva.

Vodní toky a lužní lesy člověka odpradávna fascinovaly. I dnes patří k oblíbeným cílům rekreačních sportovců, kteří v turistice, cykloturistice nebo vodní turistice hledají odpočinek od každodenních starostí, relaxaci, pohyb a dobrodružství v přírodě. Potoky, řeky a lužní lesy jsou ale velmi choulostivé ekosystémy, které velmi citlivě reagují na jakékoli narušení. A jsou to právě lidé, jejichž rekreační aktivity často narušují životní rytmus přirozených obyvatel těchto lokalit – živočichů a rostlin, například různých druhů ptáků, ryb a obojživelníků.

V České republice vyhledává zážitky v přírodě stále velké množství lidí, příroda hraje v našem životě nezastupitelnou roli. Vodní biotopy mají svoji zvláštní přitažlivost, a aby ta jim vydržela, je třeba odpovědné zacházení s přírodou v těchto lokalitách. 

Dsc00838   

Za_chrostiky_030    Za_chrostiky_052

Kam dále?