ORGÁNY SPOLKU

Orgány spolku jsou od roku 2015 valná hromada, rada a kontrolní komise. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Statutárním orgánem spolku je rada. Za spolek jedná předseda samostatně, nebo místopředseda spolu s dalším členem rady. Činnost spolku a jeho orgánů a také pobočných spolků kontroluje kontrolní komise.

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada jako shromáždění delegátů skupin spolku a přidružených členů. Jednání valné hromady svolává rada spolku nejméně jedenkrát do roka. Valné hromadě náleží například rozhodovat o změně stanov spolku, určovat koncepci budoucích aktivit v souladu s hlavní činností spolku, volit a odvolávat členy rady spolku a kontrolní komise a kontrolovat jejich činnost nebo schvalovat výsledky hospodaření spolku.

Skupina může na valnou hromadu vyslat jednoho delegáta s hlasovacím právem na každých započatých 15 členů v ní zapsaných, přidružený člen může vyslat tři delegáty s hlasovacím právem za každý kraj České republiky, v němž má sídlo sám nebo jeho pobočné spolky, nejvýše však 20 delegátů s hlasovacím právem.

Rada spolku

Rada spolku je kolektivní pětičlenný orgán spolku odpovědný za řízení spolku a jeho činnost v souladu se stanovami a usneseními valné hromady. Rada spolku je jeho statutárním orgánem. 

Do působnosti rady spolku náleží zejména naplňovat hlavní (veřejně prospěšný) účel spolku v souladu s usneseními valné hromady, stanovovat roční členský příspěvek, zřízovat skupiny jako pobočné spolky, svolávat valnou hromadu spolku nejméně jednou za kalendářní rok a předkládat jí záležitosti k rozhodnutí.

Předseda spolku: JUDr. Hynek PEČINKA (Olomouc) - hynek @pratele-prirody.czHynekp

Předseda spolku řídí radu spolku, zajišťuje a kontroluje provedení usnesení valné hromady a rady spolku, udržuje úzkou spolupráci s ostatními členskými organizacemi Naturfreunde Internationale a jeho ústředím, jakož i dalšími strukturami, v nichž je spolek členem, a s dalšími partnery. Podporuje spolupráci a harmonické vztahy mezi členy orgánů spolku, představiteli skupin a přidružených členů a jednotlivými členy spolku v zájmu zdravé kondice spolku.

Místopředsedové spolku

  • Zdenek CHROBOCZEK (Krnov)
  • Ing. Drahomíra JOTOVOVÁ (Jablonec nad Nisou)
  • Mgr. Marie MERTLÍKOVÁ (Nové Město na Moravě)
  • RNDr. Miroslav PROKEŠ (Praha)

Kontrolní komise

Kontrolní komise je tříčlenný orgán, který kontroluje činnost spolku a jeho skupin, zejména řádné hospodaření a plnění usnesení valné hromady, a připravuje revizní zprávy, které předkládá valné hromadě.

Členové kontrolní komise pro období 2015 - 2018:

  • předseda: Radek HRACHOVEC (Olomouc)
  • členka: Ing. Hana PLAVCOVÁ (Pardubice)
  • členka: Mgr. Sylvie STAŇKOVÁ (Jablonec nad Nisou)

Rada_ppcr_pard_007

Rada_pard_unor-006