Stanovy spolku Přátelé přírody z. s.

 Stanovy ke stažení zde

I. Název a sídlo spolku

(1) Název  spolku je Přátelé přírody z. s. Anglický ekvivalent názvu je Friends of Nature Czechia, německý ekvivalent názvu je Naturfreunde Tschechien.

(2) Sídlo spolku je na adrese Senovážné náměstí 977/24, Praha 1.

(3) Spolek je českou národní členskou organizací hnutí Naturfreunde Internationale (v české verzi Mezinárodní Přátelé přírody) se sídlem ve Vídni, Rakouská republika.

II. Účel spolku 

(1) Účelem spolku a jeho hlavní, veřejně prospěšnou činností je podporovat, propagovat a poskytovat prostor pro volnočasové aktivity pro své členy a veřejnost, zaměřené zejména na

a) trvale udržitelné vztahy mezi lidmi a přírodou, zdravé prostředí pro život, zdravý životní styl a kulturní a společenské aktivity v tomto duchu,

b) ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Českých zemí i Evropy a jejich zprostředkování široké veřejnosti,

c) rozvoj porozumění, přátelství, demokracie a spolupráce mezi lidmi v duchu mezikulturní, sociální a mezigenerační solidarity,

d) aktivní a smysluplné trávení volného času včetně práce s dětmi a mládeží,

e) odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země,

f) využívání potenciálu dobrovolnictví a dobrovolnických aktivit.

(2) Za tímto účelem spolek poskytuje svým členům i veřejnosti prostor pro seberealizaci, navazuje vztahy a spolupracuje s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými podobně zaměřenými subjekty v České republice i zahraničí a může se začleňovat do vyšších organizačních struktur.

(3) Vedlejší hospodářskou činností, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti spolku, je

a) získávat finanční prostředky a jinou podporu pro realizaci své hlavní činnosti,

b) propagovat své aktivity jakož i své dárce, sponzory, příznivce a sympatizanty,

c) poskytovat metodické, vzdělávací, odborné a související služby fyzickým a právnickým osobám a veřejnosti směřující k naplňování hlavní činnosti spolku.

III. Členství

(1) Členy spolku mohou být řádní členové, přidružení členové a čestní členové. Spolek nesmí jakéhokoli člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. Členové spolku neručí za dluhy a jiné závazky spolku.

(2) Řádným členem spolku se může stát každý jednotlivec, který souhlasí s účelem spolku. Členství ve spolku mu vznikne způsobem dle těchto stanov a trvá, pokud člen v daném roce včas a řádně zaplatí předepsaný členský příspěvek, není-li ukončeno způsoby uvedenými v těchto stanovách. Řádný člen se může sdružovat ve skupině či skupinách spolku – tj. jeho pobočných spolcích, nebo být registrován při ústředí spolku.

(3) Přidruženým členem spolku se může stát nezisková právnická osoba, jejíž účel založení není v rozporu s účelem a cíli spolku. O přijetí přidruženého člena do spolku rozhoduje rada spolku a členství přidruženého člena se řídí pravidly pro členství řádného člena, není-li v těchto stanovách upraveno jinak. Členství přidruženého člena ve skupině se nepřipouští.

(4) Řádný a přidružený člen má tato členská práva:

a) aktivně se účastnit a podílet se na činnosti a benefitech spolku a skupiny, v níž je zapsán,

b) vykonávat svá práva na schůzi valné hromady spolku způsobem stanoveným pro jednotlivé typy členství těmito stanovami,

c) být průběžně informován o činnosti spolku a jeho rady,

d) podávat návrhy a podněty k naplňování hlavního účelu spolku a návrhy na členy orgánů spolku,

e) hodnotit činnost orgánů spolku, jejich členů i ostatních členů spolku,

f) podávat podněty k přijetí nebo vyloučení člena spolku.

(5) Řádný a přidružený člen má tyto členské povinnosti:

a) přispívat dle svých možností svými aktivitami i prostředky k plnění hlavního účelu spolku,

b) podílet se na činnosti a rozvoji spolku dle přijaté koncepce spolku,

c) vykonávat řádně a zodpovědně funkce a dílčí úkoly, svěřené mu s jeho souhlasem,

d) zdržet se jakéhokoliv jednání směřujícího k poškození zájmů spolku, chovat se čestně a dodržovat vnitřní řád spolku (zejména stanovy a jiné vnitřní předpisy),

e) hradit členské příspěvky spolku v řádné výši a termínech tak, jak je stanovila rada spolku,

f) pokud je zapsán ve skupině, platí tyto členské povinnosti i ve vztahu k této skupině.

(6) Členství ve spolku vznikne zájemci o řádné či přidružené členství na základě následujícího postupu:

a) Zájemce o členství podá písemnou přihlášku radě spolku, v níž uvede své osobní a kontaktní údaje, deklaruje a potvrdí svůj zájem o plnění hlavního účelu spolku a uhradí členský příspěvek předepsaný na příslušný rok. Zájemce o přidružené členství v přihlášce uvede zmocněnce, který jej bude vůči spolku zastupovat a vykonávat práva a povinnosti spojené s jeho členstvím ve spolku. Přijetí zájemce o členství je pak v kompetenci nejbližšího jednání rady spolku. Nebyl-li by zájemce o členství radou spolku přijat, uhrazený členský příspěvek mu bude neprodleně vrácen.

b) Zájemce o řádné členství může podat přihlášku i přímo jen do skupiny a uhradit jí členský příspěvek předepsaný na příslušný rok; přihlášku projedná rada skupiny postupem dle předchozího odstavce. Vznikem členství ve skupině vzniká zájemci rovněž členství ve spolku; to platí i o zániku členství.

(7) Členství ve spolku zaniká řádnému a přidruženému členovi na základě následujících skutečností:

a) jeho vystoupením ze spolku či ze skupiny, v níž je registrován, aniž by přestoupil do jiné skupiny, učiněným písemně radě spolku či příslušné skupiny,

b) vyloučením radou spolku či radou skupiny, pokud je v ní registrován, a to za závažné porušení povinností vyplývajících ze členství, pokud ani po výzvě rady spolku nebo skupiny, je-li v ní registrován, nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu. Výzva se nevyžaduje, pokud porušení povinnosti nelze odčinit nebo způsobilo-li spolku či skupině zvlášť závažnou újmu. Písemné rozhodnutí o vyloučení doručí rada spolku či skupiny vyloučenému členovi.

c) úmrtím řádného člena či zánikem přidruženého člena,

d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě (nejvýše 3 měsíce) určené v písemné výzvě radou spolku nebo radou skupiny, pokud je v ní člen registrován, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn.

(8) Na žádost řádného či přidruženého člena může rada spolku, nebo rada skupiny, je-li v ní člen registrován, rozhodnout pozastavit členství člena ve spolku na dobu nejvýše jednoho roku od projednání jeho žádosti. Po tuto dobu nevykonává člen členská práva ani povinnosti.

(9) Rada spolku může dle svého uvážení udělit čestné členství každému členu spolku nebo jiné osobnosti za dlouhodobý nebo významný přínos pro spolek. Čestného člena se netýkají členská práva a povinnosti dle těchto stanov. Rada spolku může udělené čestné členství odejmout jen tehdy, pokud se čestný člen vůči spolku dopustí závažného porušení dobrých mravů.

IV. Orgány spolku

(1) Orgány spolku jsou valná hromada, rada a kontrolní komise. Každý člen orgánu spolku vykonává svůj mandát osobně, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

(2) Statutárním orgánem spolku je rada. Za spolek jedná předseda samostatně, nebo místopředseda spolu s dalším členem rady. V důvodných případech mohou k jednání za spolek písemně zmocnit jinou osobu. U písemných jednání se vyznačí název spolku, jméno a funkce oprávněné osoby, která připojí svůj podpis.

(3) Členové rady a kontrolní komise jsou voleni na období 3 let. Funkční období rady však trvá do doby, než je zvolena nová rada. Člen rady a člen kontrolní komise může být zvolen opětovně. Členové rady a kontrolní komise mohou, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, doplnit vlastní volbou náhradní členy do nejbližšího jednání valné hromady.

(4) Každý člen rady nebo kontrolní komise může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným orgánu, jehož je členem. Tento orgán projedná odstoupení člena na svém nejbližším jednání. Výkon funkce člena orgánu skončí dnem tohoto projednání nebo dnem, kdy k projednání mělo dojít.

(5) Rada spolku a kontrolní komise jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Z jejich jednání se pořizuje zápis uložený v sídle spolku.

(6) Působnost zaměstnavatele vykonává za spolek předseda.

(7) Rozhodnutí, volba či schválení orgánem spolku může být provedeno nejen za osobní účasti jeho členů na zasedání orgánu, ale v případě potřeby i oběžníkem (dále jen „per rollam“). Výstupem rozhodování per rollam musí být písemný záznam, ze kterého je prokazatelně zřejmé, o čem se hlasovalo, který ze členů jak hlasoval a jaké rozhodnutí bylo schváleno, opatřený podpisem předsedy příslušného orgánu.

(8) Písemnou formou zmiňovanou v těchto stanovách nebo v občanském zákoníku není míněna výhradně listinná forma, doručením není míněno výhradně doručení pozemní poštou, podpisem není míněn výhradně podpis vlastnoruční. Všechna zmíněná právní jednání však musí být provedena tak, aby jednání jejich účastníků z nich plynoucí bylo možno v případě potřeby následně osvědčit nebo prokázat.

(9) Využití technických, elektronických a audiovizuálních prostředků a jejich záznamů v rámci způsobů jednání orgánu spolku je možné, pokud jejich výstupem je prokazatelný písemný nebo audiovizuální záznam archivovaný v sídle spolku, příp. skupiny, jde-li o jednání jejího orgánu.

V. Valná hromada 

(1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada jako shromáždění delegátů skupin spolku a přidružených členů. Skupina může na valnou hromadu vyslat jednoho delegáta s hlasovacím právem na každých započatých 15 členů v ní zapsaných, přidružený člen může vyslat tři delegáty s hlasovacím právem za každý kraj České republiky, v němž má sídlo sám nebo jeho pobočné spolky, nejvýše však 20 delegátů s hlasovacím právem.

(2) Jednání valné hromady svolává rada spolku nejméně jedenkrát do roka ve lhůtě nejméně 30 dní před jeho konáním s písemným návrhem programu jednání.

(3) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li při jejím zahájení přítomni delegáti s hlasovacím právem nejméně jedné třetiny skupin a přidružených členů. Pokud není valná hromada usnášeníschopná, předsedající jednání na hodinu přeruší. Poté je valná hromada usnášeníschopná v jakémkoli počtu. Usnesení se přijímá většinou hlasů delegátů s hlasovacím právem přítomných v době usnášení.

(4) Jednání valné hromady řídí předseda spolku, popřípadě jiný delegát, který je zvolen předsedajícím. Po zahájení valné hromady jsou zvoleni zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, členové návrhové a volební komise, půjde-li o volební jednání.

(5) O průběhu valné hromady zapisovatel vyhotoví nejpozději do 30 dní od jejího konání zápis, který podepíší zapisovatel, předseda spolku a ověřovatelé. Rada zajistí rozeslání zápisu skupinám a přidruženým členům. Každý člen spolku může kdykoli požádat o vydání kopie zápisu.

(6) Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodovat o změně stanov spolku,

b) určovat koncepci budoucích aktivit v souladu s hlavní činností spolku,

c) volit a odvolávat členy rady spolku a kontrolní komise,

d) schvalovat výsledky hospodaření spolku,

e) hodnotit činnost rady spolku a kontrolní komise,

f) rozhodovat o odvolání zájemce o členství ve spolku proti rozhodnutí rady, kterým zájemce nebyl za člena spolku přijat, a o odvolání člena proti vyloučení,

g) měnit či rušit usnesení rady,

h) rozhodovat o účasti spolku jako zakladatele nebo člena v jiných právnických osobách,

i) rozhodovat o zrušení skupiny spolku,

j) rozhodovat o rozdělení, fúzi, likvidaci nebo o přeměně spolku.

VI. Rada spolku

(1) Rada spolku je kolektivní pětičlenný orgán spolku odpovědný za řízení spolku a jeho činnost v souladu se stanovami a usneseními valné hromady. Rada spolku je jeho statutárním orgánem; jednání za spolek upravuje čl. IV odst. 2 těchto stanov.

(2) Rada spolku volí ze svého středu předsedu spolku a místopředsedu, případně místopředsedy. Jeden ze členů rady je hospodářem spolku; funkci předsedy spolku a hospodáře nesmí vykonávat tentýž člen rady.

(3) Jednání rady spolku svolává jeho předseda, a to dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda odpovídá za vedení jednání a pořízení zápisu.

(4) Do působnosti rady spolku náleží zejména:

a) naplňovat hlavní (veřejně prospěšný) účel spolku v souladu s usneseními valné hromady,

b) rozhodovat o způsobech realizace usnesení valné hromady spolku,

c) stanovovat výši, splatnost a způsob úhrady ročního členského příspěvku člena spolku,

d) rozhodovat o zřízení skupiny jako pobočného spolku,

e) informovat členy spolku o svých aktivitách a činnosti v období mezi jednáními valné hromady,

f) svolávat valnou hromadu spolku nejméně jednou za kalendářní rok,

g) připravovat koncepci rozvoje, rozpočet a jiné podklady předkládané valné hromadě spolku,

h) vést neveřejný seznam členů spolku v listinné podobě a průběžně jej aktualizovat zápisy a výmazy na základě usnesení rady spolku nebo valné hromady,

i) přijímat řádné a přidružené členy spolku a vylučovat členy na základě podaného návrhu na vyloučení člena spolku,

j) zajišťovat řádné hospodaření, správné a účelné nakládání s majetkem a finančními prostředky spolku a právními předpisy stanovenou účetní evidenci spolku,

k) plnit za spolek jiné povinnosti dané právními předpisy,

l) vykonávat za spolek práva a povinnosti člena Naturfreunde Internationale, případně jiných struktur, v nichž je spolek zapojen.

(5) Předseda spolku řídí radu spolku, zajišťuje a kontroluje provedení usnesení valné hromady a rady spolku, udržuje úzkou spolupráci s ostatními členskými organizacemi Naturfreunde Internationale a jeho ústředím, jakož i dalšími strukturami, v nichž je spolek členem, a s dalšími partnery. Podporuje spolupráci a harmonické vztahy mezi členy orgánů spolku, představiteli skupin a přidružených členů a jednotlivými členy spolku v zájmu zdravé kondice spolku.

(6) Místopředseda spolku zastupuje předsedu ve všech záležitostech z jeho pověření či z pověření rady nebo je-li to bezodkladně nutné a předsedovi závažná překážka znemožňuje výkon funkce.

(7) Hospodář spolku je zodpovědný za finanční a majetkové záležitosti spolku. Sleduje průběžné vedení účetnictví spolku a podává průběžné zprávy radě o hospodářské situaci spolku, spravuje bankovní účty spolku a provádí případné další finanční operace dle pokynů rady.

VII. Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je tříčlenný orgán, který kontroluje činnost spolku a jeho skupin, zejména řádné hospodaření a plnění usnesení valné hromady, a připravuje revizní zprávy, které předkládá valné hromadě.

(2) Člen kontrolní komise nemůže být členem rady spolku. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.

(3) Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se s hlasem poradním jednání rady spolku; za tím účelem je proto na jednání rady vždy přizván.

VIII. Skupina 

(1) Rada spolku může na žádost nejméně tří řádných členů spolku zřídit pobočný spolek s označením „skupina“, v němž se tito členové chtějí spolčovat. Skupina má právní osobnost odvozenou od právní osobnosti spolku. Skupina má práva a povinnosti a nabývá je v rozsahu určeném těmito stanovami a zapsaném ve veřejném rejstříku. Název skupiny se skládá z názvu „Přátelé přírody, z. s. – skupina“ a názvu skupiny, kterým může být rovněž pouze název obce, v níž má skupina sídlo podle veřejného rejstříku. Anglický ekvivalent označení „skupina“ je „Local Group“, německý ekvivalent je „Ortsgruppe“.

(2) Skupina jako místní organizační jednotka reprezentuje spolek a jeho činnost v lokalitě své působnosti, a proto nevystupuje v rozporu se zájmy spolku, svou činností dělá spolku čest a dbá na zachovávání jeho dobrého jména.

(3) Skupina může vlastním jménem vstupovat jako zakladatel či člen do jiných právnických osob a působit v nich, není-li to v rozporu se zájmy spolku.

(4) Statutárním a řídicím orgánem skupiny je rada, která je tvořena nejméně třemi řádnými členy spolku zapsanými v příslušné skupině zvolenými shromážděním členů skupiny. Za skupinu jedná předseda samostatně, nebo místopředseda spolu s dalším členem rady. U písemných jednání se vyznačí název skupiny, jméno a funkce oprávněné osoby, která připojí svůj podpis. V důvodných případech mohou k jednání za skupinu písemně zmocnit jinou osobu. Předseda skupiny je odpovědný za dobré vztahy skupiny a oboustrannou zpětnou vazbu se spolkem, dalšími skupinami a přidruženými členy.

(5) Členové rady ze svého středu zvolí předsedu skupiny, místopředsedu a hospodáře. Sdělení o tom, kdo byl zvolen, a kontakty na tyto osoby skupina zašle radě spolku. Pro činnost rady skupiny se podpůrně použijí pravidla pro radu spolku dle čl. VI. těchto stanov.

(6) Členové rady skupiny jsou voleni na období 3 let. Funkční období rady však trvá do doby, než je zvolena nová rada. Člen rady může být zvolen opětovně. Členové rady mohou, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, doplnit vlastní volbou náhradní členy do nejbližšího jednání shromáždění členů.

(7) Nejméně jednou ročně se koná shromáždění členů skupiny, na které jsou v předstihu pozváni všichni řádní členové zapsaní v daném roce ve skupině. Pro pořádání shromáždění členů skupiny se podpůrně použijí pravidla pro valnou hromadu spolku dle čl. V. těchto stanov.

(8) Shromáždění členů skupiny zvolí kontrolní komisi nebo nejméně revizora, jejichž postavení v rámci skupiny se řídí čl. VII těchto stanov. Pro funkční období člena kontrolní komise nebo revizora se použijí ustanovení odst. 6 tohoto článku.

(9) Všechny vnitřní předpisy skupiny podléhají schválení rady spolku, jinak nejsou platné.

(10) Počet řádných členů spolku zapsaných do skupiny nesmí klesnout pod tři. O odůvodněných výjimkách rozhodne na žádost skupiny rada spolku. O zániku skupiny rozhoduje valná hromada spolku. Zrušením spolku se zrušuje i skupina. Pokud spolek nabude status veřejné prospěšnosti, nabude ho i skupina. Totéž platí i pro pozbytí statusu spolkem.

IX. Hospodaření

(1) Spolek neručí za dluhy a jiné závazky skupiny. Skupina neručí za dluhy a jiné závazky spolku.

(2) Práva a povinnosti skupiny nejsou omezena. Skupina může nabývat práva a povinnosti samostatně bez omezení, s výjimkou práv a povinností spojených s nakládáním s nemovitým majetkem spolku nebo skupiny, na jehož pořízení, opravu či úpravu byly byť i jen z části použity finanční prostředky poskytnuté z veřejného rozpočtu (dotace, granty apod.). Nakládání s takovým majetkem je možné jen s předchozím písemným souhlasem rady spolku.

(3) Rada spolku může přidělit skupině účelově určené finanční prostředky, které podléhají vyúčtování v termínu stanoveném radou spolku. Zisk z činnosti skupiny zůstává v majetku skupiny, způsob naložení se ziskem z činnosti spolku je předmětem rozhodnutí valné hromady spolku.

X. Přechodná ustanovení 

(1) Místní kluby vzniklé dle předchozích stanov se považují za místní skupiny dle těchto stanov. Členové – právnické osoby dle předchozích stanov se považují za přidružené členy. Okamžikem nabytí účinnosti těchto stanov zanikají dohody o členství uzavřené mezi občanským sdružením Přátelé přírody ČR a právnickými osobami.

(2) Působnost orgánů podle těchto stanov vykonávají do okamžiku zvolení nových orgánů první valnou hromadou spolku orgány zvolené dle předchozích stanov s tím, že jednání valné hromady musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2015.

(3) Funkční období členů orgánů skupiny, která běží v době nabytí účinnosti těchto stanov, se ukončí nejpozději dnem 31. 12. 2015. Nejpozději k tomuto datu se obsadí volbou orgány skupiny určené v těchto stanovách způsobem v nich stanoveným.

(4) Skupina nejpozději ke dni 31. 12. 2015 uzpůsobí svůj název a své vnitřní poměry těmto stanovám. 

XI. Závěrečná ustanovení 

(1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o právnických osobách, korporacích a spolcích.

(2)  Stanovy spolku byly schváleny dne 12. října 2014 a nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2015. Prvotní úplné znění stanov bude uloženo v sídle spolku.

V Jablonci nad Nisou dne 12. října 2014 

RNDr. Miroslav Prokeš, prezident

Předchozí verze stanov