Přátelé přírody požadují udržitelnější strategii vůči klimatu v Africe a pro Afriku

Global-climate-change V rámci mezinárodní konference „Změny klimatu a biodiverzity – jaká budoucnost Afriky“ požadovalo 31. května v senegalském Dakaru 200 Přátel přírody ze Senegalu, dalších států západní Afriky i z Evropy, včetně Česka) udržitelnější klimatickou politiku v Africe a pro Afriku. Odborná konference byla uspořádána u příležitosti každoročního shromáždění Mezinárodních přátel přírody, jež se poprvé za 116 let existence tohoto mezinárodního sociálně ekologického hnutí se sídlem ve Vídni konalo mimo Evropu.

Afrika je postižena změnami klimatu a ztrátou biologické rozmanitosti ve zvýšené míře. Rozšiřování pouští (desertifikace) vede ke snižování rozlohy zemědělské půdy a velkoplošnému ústupu vegetace, čímž se především ještě více snižuje absorpce oxidu uhličitého a tak se urychluje globální oteplování. Nadměrný výlov mořských ryb snižuje navíc ochrannou funkci mořských biotopů vůči změně klimatu.

Ve společném prohlášení vyzývají účastníci z 9 afrických a 12 evropských států africké státy i mezinárodní společenství k účinným opatřením na ochranu klimatu:

  • zřizování a rozšiřování mořských rezervací pro obnovení početních stavů ryb
  • výraznější ochranu mokřadů a národních parků jako přírodních zásobníků CO2 a pro zajištění důležitých vodních zdrojů
  • udržitelnou politiku cestovního ruchu a energetiky, zaměřenou na snižování emisí CO2
  • definitivní začlenění letecké dopravy do závazného systému obchodování emisními povolenkami a účinnější vyhodnocování dopadů tzv. projektů CDM (Clean Development Mechanism) – opatření  pro zachování klimatu v rozvojových zemích

Naléhavě také vyzvali vyspělé průmyslové státy, aby  konaly tak, aby se minimalizovaly ztráty biodiverzity a změny klimatu v Africe, místo dosavadní politiky podpory vývozu levných zemědělských produktů, jež ztěžuje nákladově úsporné přizpůsobování afrického zemědělství  změnám klimatu, jakož i místo stále se zvyšujícího nadměrného výlovu mořských ryb obrovskými flotilami rybářských lodí.

„Ústup rozmanitosti živočišných druhů, jejž způsobují nadměrné výlovy i rozšiřování pouští, neznamená jen urychlování změn klimatu, nýbrž zapříčiňuje i závažné sociální problémy. V nejbližších letech se vystěhuje přes 400 milionů mladých Afričanů a Afričanek za prací, potřebují přece mít nějakou perspektivu. Evropu důrazně vyzýváme k podpoře opatření, jež by mohla zabrzdit již začínající humanitární katastrofu v Africe“, podtrhl Manfred Pils, prezident Mezinárodních přátel přírody, ve svém závěrečném projevu. „Evropa teď musí investovat do zachování přírody a životního prostředí v Africe, neboť jinak se odtud ještě zvýší migrační tlaky. Ty prostředky, které nyní vydáváme na chybnou podporu exportu nebo na budování „pevnosti Evropa“, by se měly raději vložit přímo do Afriky.“ Investice do zemědělství a ochrany přírody Afriky je investicí do ochrany globálního klimatu, ale i do spravdlivějšího společenského rozvoje.

Zpráva v originále zde